هیئت بدمینتون شهرستان رودان ( هرمزگان )

هیئت بدمینتون استان هرمزگان: با سلام جلسه قرعه کشی لیگ آقایان سال 1395امروز با حضور سرپرستان محترم تیمها و نایب ریس هیات استان سرکارخانم لک و مسئول کمیته برگزاری و جناب آقای رحیمی ریس هیات بستک برگزار گردید. تیم های شرکت کننده آقایان تیم های هیئت رودان. تیم خانه بدمینتون حجاب، تیم خلیج پژم، تیم پالایشگاه، تیم کشاورز لنگه، تیم هیات جناح و هیات میناب، در قسمت بانوان ۸ تیم به شرح ذیل شرکت دارند تیم رودان، کشاورز لنگه الف کشاورز لنگه، ب، پالایشگاه ،هیات جناح، هیات بستک، تیم دریانوردی و تیم حجاب بندرعباس

مسابقات آقایان قرعه کشی شد که به شرح ذیل اعلام میگردد

لیگ آقایان بصورت گروهی و در شش دور به شرح ذیل برگزار میگردد

دور اول:

۱--B –پالایشگاه ۲-بندرلنگه--خلیج پژم ۳-هیات رودان--هیات میناب ۴_خانه بدمینتون بندر--هیات جناح

دور دوم:

1-B -- خلیج پژم  ۲- پالایشگاه--هیات میناب ۳- بندرلنگه--هیات جناح ۴-هیات رودان-- خانه بدمینتون

دور سوم:

1-B -- هیات میناب ۲--خلیج پژم--هیات جناح3 -پالایشگاه--خانه بدمینتون ۴-بندرلنگه--هیات رودان

دور چهارم :

1--Bهیات جناح ۲-هیات میناب--خانه بدمینتون ۳خلیج پژم--هیات رودان  4-پالایشگاه--بندرلنگه

دورپنجم;

1--Bخانه بدمینتون ۲- هیات رودان- هیات جناح ۳-هیات میناب-- بندرلنگه  ۴-خلیج پژم--پالایشگاه

دور ششم:

1--B-هیات رودان 2-خانه بدمینتون—بندرلنگه ۳-هیات جناح –پالایشگاه  ۴هیات میناب--خلیج پژم

دور هفتم :

۱-B --بندرلنگه  ۲-هیئت رودان--پالایشگاه  ۳خانه بدمینتون--خلیج پژم ۴- هیات جناح هیات-- میناب

.

مسابقات آقایان در سالن پالایشگاه مروارید بندرعباس برگزار میگردد

مسابقات فقط بصورت دوره ای برگزار میگردد و ساعت ۹صبح اولین دورطبق جدول ارسالی برگزار میگردد

هرتیم موظف است نیم ساعت قبل از شروع برگزاری در محل مسابقه حضور داشته باشد

در صورت تاخیر ۱۵دقیقه باخت اعلام و در جدول مسابقات ۳بر صفر ثبت میگردد

ارنج مسابقات در قسمت بانوان و آقایان بصورت ذیل برگزار میگردد : انفرادی اول ، انفرادی دوم ،دوبل اول دوبل دوم و انفرادی سوم

در هر ارنج دو بازیکن جوان حضور دارند یک بازیکن در بازی دوبل و یک بازیکن جوان در بازی انفرادی. حضور جوان یا نوجوان الزامی است

بازیکن تکراری فقط میتواند در یک بازی انفرادی و دوبل شرکت کند

مسابقات در دو روز برگزار میگردد در روز اول سه دور از مسابقات (دور اول، دور دوم و دور سوم ) برگزار میگردد.

هیئت بدمینتون شهرستان رودان ( هرمزگان )

.

منبع : (بدمینتون شهرستان رودان(استان هرمزگان |مسابقات لیگ استان هرمزگان سال 1395
برچسب ها : هیات ,بدمینتون ,میگردد ,رودان ,برگزار ,مسابقات ,برگزار میگردد ,هیات میناب ,هیات جناح ,خانه بدمینتون ,هیات رودان ,شهرستان رودان هرمزگان ,بدمینتو